Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2015

Chciałbym Ciebie mieć tu, a Ty znów mi się przyśnisz,
albo wrócę myślami do czasu kiedy ostatnio rozmawialiśmy.
— Edzio
Reposted fromMissMurder MissMurder viaseeyousoon seeyousoon

February 03 2015

0384 cdbd
Reposted frommisza misza vianadgodziny nadgodziny
0384 cdbd
Reposted frommisza misza vianadgodziny nadgodziny
0384 cdbd
Reposted frommisza misza vianadgodziny nadgodziny

January 23 2015

2206 c734 500
moje miasto  Wrocław !
Wrocław, moja enklawa
nie chcę tam gdzie Wars i gdzie Sawa
Odrę wolę...  ♡  ♡  ♡
Reposted fromchwilepozniej chwilepozniej
nie umiem cię pocieszyć kiedy patrzysz w przeszłość
ale mogę wziąć dobre wino i pójść tańczyć w deszczu z tobą
— płomień 81 . trudno mnie kochać
Reposted fromchwilepozniej chwilepozniej

October 16 2014

pokazała mi emocje
nauczyła być człowiekiem
— eldo . nie pytaj o nią
Reposted fromchwilepozniej chwilepozniej

October 06 2014

pokazała mi emocje
nauczyła być człowiekiem
— eldo . nie pytaj o nią
Reposted fromchwilepozniej chwilepozniej

October 05 2014

September 22 2014

Reposted fromchwilepozniej chwilepozniej

August 21 2014

Reposted fromchwilepozniej chwilepozniej
Reposted fromchwilepozniej chwilepozniej

July 10 2014

Reposted fromchwilepozniej chwilepozniej

June 28 2014

7677 42ea
Reposted fromchwilepozniej chwilepozniej

June 27 2014

Reposted fromchwilepozniej chwilepozniej
Reposted fromchwilepozniej chwilepozniej

June 21 2014

Reposted fromchwilepozniej chwilepozniej

June 15 2014

5538 b404
Reposted fromdeviate deviate viaRap4ever Rap4ever
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl